நிறுவன நோக்கம்

நிறுவன நோக்கம்

தமிழ் நாடு மின் உற்பத்தி மற்றும் பகிர்மான கழகம் என்றால்
தரமான மற்றும் தடையில்லா மின்சாரம் மலிவான விலையில்
நுகர்வோர்க்கு வழங்குவது என்பதனை பொருளாக்கிட.