முகப்பு    

எங்களைப் பற்றி

நுகர்வோர் சேவைகள்

மின் கட்டண சேவைகள்

கொள்முதல்    

மனிதவளமும் ஆராய்ச்சியும்

தொடர்பு கொள்ள

இணையதள அடக்கம்

 

 தமிழ்நாடு மின் தொடரமைப்பு கழகத்தின் இயக்குநர்களின் குழு

தலைவர் & மேலாண்மை இயக்குர்
இயக்குநர் /மின் உற்பத்தி /TANGEDCO
இயக்குநர்/ மின் பகிர்மானம் / TANGEDCO
இயக்குநர் / நிதி
இயக்குநர்/மின் திட்டங்கள்

 பகுதி நேர இயக்குநர்கள்

மேலாண்மை இயக்குர்/TANTRANSCO

 அலுவல் வழி இயக்குநர்கள்

முதன்மைச் செயலர்

  நிதி தலைமைச்செயலகம், ,தமிழக அரசு

முதன்மைச்செயலர்,                                                                                                                                             எரிசக்தி தலைமைச்செயலகம், தமிழக அரசு.

முதன்மைச்செயலர்,                                                                                                                                                   தொழில் தலைமைச்செயலகம்., தமிழக அரசு

 

தமிழ்நாடு மின்உற்பத்தி மற்றும் பகிர்மான கழகம்