முகப்பு    

எங்களைப் பற்றி

நுகர்வோர் சேவைகள்

மின் கட்டண சேவைகள்

கொள்முதல்    

மனிதவளமும் ஆராய்ச்சியும்

தொடர்பு கொள்ள

இணையதள அடக்கம்

 

படிவங்கள்

ü     தாழ் அழுத்த மின்னிணைப்பு விண்ணப்பம் படிவம் ( வேளாண்மை மற்றும் குடிசை வகையினங்கள் தவிர )

ü     வேளாண்மை மின்னிணைப்பு விண்ணப்பப் படிவம்

ü     குடிசை மின்னிணைப்பு விண்ணப்பம்

ü     உயர் அழுத்த மின்னிணைப்பு விண்ணப்பம்

ü     புது மின் வழங்கல் பெறுவதற்கான உரிமையாளர் கடிதம்

ü      உரிமையாளரின் சம்மதக் கடிதம் இல்லாத நிலையில் இருப்பிடப் பொறுப்பாளர் தரவேண்டிய காப்புறுதிப் பத்திரம்.

ü     தொழிலக, வேளாண்மை மின்னிணைப்பு தாழ் அழுத்த இசைவுப் பத்திரம் 

ü     உயர் அழுத்த இசைவுப் பத்திரப் படிவம்

ü     பெயர் மாற்றப் படிவங்கள்

தமிழ்நாடு மின்உற்பத்தி மற்றும் பகிர்மான கழகம்