வாரிய இயக்குநர்களின் குழு

வாரிய இயக்குநர்களின் குழு

தலைவர் & மேலாண்மை இயக்குநர்

இயக்குநர் /மின் உற்பத்தி

இயக்குநர்/ மின் பகிர்மானம்

இயக்குநர்/திட்டங்கள்

இயக்குநர்/ நிதி

பகுதி நேர இயக்குநர்

மேலாண்மை இயக்குர்/த.நா.மி.தொ.க

பகுதி நேர இயக்குநர்

முதன்மைச் செயலர், நிதி, தலைமைச்செயலகம், தமிழக அரசு

முதன்மைச்செயலர், எரிசக்தி, தலைமைச்செயலகம், தமிழக அரசு

முதன்மைச்செயலர், தொழில், தலைமைச்செயலகம், தமிழக அரசு