முகப்பு    

எங்களைப் பற்றி

நுகர்வோர் சேவைகள்

மின் கட்டண சேவைகள்

கொள்முதல்    

மனிதவளமும் ஆராய்ச்சியும்

தொடர்பு கொள்ள

இணையதள அடக்கம்

 

மின் கட்டண சேவை

 இணையதள மின் கட்டணம் (ஆங்கில வடிவம்)

மின்கட்டண விபரம்  (ஆங்கிலத்தில்)

மின்கட்டண விகிதம்

மின் கட்டண விகித கணக்கீடு
I IF A